Audyty wewnętrzne i zewnętrzne są często dyskutowanym tematem we wdrażaniu systemów zarządzania. Zgodnie z ISO 19011 audyt jest „systematycznym, niezależnym i udokumentowanym procesem uzyskiwania dowodów badania i obiektywnej oceny w celu ustalenia

stopnia spełnienia kryteriów badania”. Audyt wewnętrzny lub audyt własny jest wymogiem opisanym we wszystkich Standardach Systemu Zarządzania i zwykle jest wykonywany przez osobę z samej organizacji lub wynajętego konsultanta. Audyty wewnętrzne działają w imieniu firmy, a nie jednostki certyfikującej i są przeprowadzane na podstawie szeregu procesów, aby upewnić się, że spełniają one wewnętrzne wymagania lub standardy organizacji.

Wyznaczona osoba przeprowadzająca audyt wewnętrzny musi być wykwalifikowana i przestrzegać standardowych wymagań systemów zarządzania. Kwalifikacja ta wymaga specjalnego szkolenia, które obejmuje normy odniesienia, która mają zostać poddane audytowi (na przykład ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 itp.).